VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

kadeřnické kurzy Blanky Haškové – Sama sobě kadeřnicí a 12 nej dívčích účesů

(dále jen „VOP“)

 

I. Kontaktní údaje prodávajícího:

Tympanum s.r.o.

se sídlem Bolzanova 1615/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 276 05 671

DIČ: CZ27605671

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118391

Kontakt e-mail:info@kadernickaakademie.cz

(dále jen „prodávající“)

 

II. Obecná ustanovení

Tyto VOP ve smyslu § 1751 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, upravují podmínky prodeje kadeřnického kurzu Blanky Haškové – „Sama sobě kadeřnicí“ a "12 nej dívčích účesů" (dále jen „kurz“) na internetu prostřednictvím webového rozhraní umístěného na adrese www.kadernickaakademie.cz (dále také jen „webové rozhraní“), které provozuje prodávající. VOP definují práva a povinnosti prodávajícího a zájemce o kurz (dále jen „kupující“).

 

III. Uzavření smlouvy

 1. Kupující má možnost objednat kurz formou odeslání elektronické objednávky prodávajícímu. Kupující ve webovém rozhraní prodávajícího učiní elektronickou objednávku tak, že po registraci své osoby doplní na objednávkovém formuláři veškeré údaje tam uvedené. Před odesláním závazné objednávky má kupující možnost do objednávky uvedené údaje zkontrolovat a případně je opravit. Odesláním objednávky kupující akceptuje tyto VOP i cenu za kurz. Před uzavřením samotné smlouvy kupující na základě odeslání své e-mailové adresy prodávajícímu obdrží přístup pro shlédnutí 1.lekce kurzu zdarma. V případě zájmu o kurz pokračuje kupující v objednávce kurzu na webovém rozhraní.
 2. Kupující objednává kurz prostřednictvím svého uživatelského účtu, za jehož případné zneužití třetími osobami nese odpovědnost. Kupující je povinen zajistit, že nebudou třetí osoby seznámeny s uživatelským jménem a heslem.
 3. Kupující odesláním objednávky prodávajícímu ve webovém rozhraní zároveň potvrzuje, že se seznámil s obsahem VOP a jejich obsah považuje za jasný a srozumitelný. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. VOP jsou vypracovány v českém jazyce. Prodávající zašle smlouvu, tj. VOP, objednávku a potvrzení jejího přijetí e-mailem kupujícímu. Po připsání ceny na účet prodávajícího obdrží kupující přihlašovací údaje do členské sekce, prostřednictvím kterých má zajištěn přístup do kurzu.
 4. Řádně učiněná objednávka odeslaná prodávajícímu je považována za návrh smlouvy. K uzavření smlouvy dochází v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím, které prodávající odešle na e-mail kupujícího uvedený v objednávce. Pokud se smluvní strany dohodnou ve smlouvě na odchylce od VOP, mají odchylná ustanovení ve smlouvě před obchodními podmínkami přednost.
 5. Prodávající je oprávněn v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky kontaktovat kupujícího za účelem jejího ověření.
 6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí VOP a vztahy, které ve VOP upravené nejsou, se řídí zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v aktuálním znění (je-li kupujícím spotřebitel, tj. osoba uzavírající smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání).
 7. Kupující vyjadřuje souhlas s použitím komunikace na dálku při uzavírání smlouvy a zároveň souhlasí s tím, že náklady vzniklé kupujícímu s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy (např. náklady na internetové připojení a telefon) si hradí kupující.

 

IV. Platební a dodací podmínky

 1. Cena – cena za kurz uvedená na webovém rozhraní je uvedena včetně všech daní a poplatků.
 2. Kupující může zaplatit cenu za kurz způsobem uvedeným na webovém rozhraní. Zaplacení celé kupní ceny je podmínkou pro umožnění přístupu do kurzu.
 3. Závazek kupujícího zaplatit cenu je splněn okamžikem připsání celé částky na účet prodávajícího.

 

V. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že akceptací těchto obchodních podmínek vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele.
 3. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.
 4. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že byl dle §11 ZOOÚ v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle §5 ZOOÚ souhlasí s těmito skutečnostmi:
 5. Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kupujícího v elektronické podobě. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího nebo zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Kupující má právo přístupu k vlastním osobním údajům a právo na jejich opravu.
 6. Kupující může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího. Vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů kupujícího nemá prodávající možnost řádně zajistit poskytování služeb ve smyslu těchto VOP, bere kupující na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je prodávající oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího a registraci na jeho webu. V takovém případě nemá kupující nárok na vrácení ceny.

 

VI. Povinnosti kupujícího

 1. Kupující bere na vědomí, že v případě porušení závazků vyplývajících ze smluvního vztahu s prodávajícím včetně těchto VOP je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy s kupujícím a omezit uživateli přístup k uživatelskému účtu. Zejména je prodávající oprávněn omezit přístup k uživatelskému účtu v případě, kdy kupující neoprávněně jakkoliv zasahuje do autorských práv, práv duševního vlastnictví.
 2. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn přerušit bez náhrady přístup k uživatelskému účtu za účelem provedení nutných oprav či údržby jeho hardwarového a softwarového vybavení. O této skutečnosti bude prodávající předem na svých webových stránkách informovat, bude-li to technicky možné.
 3. Kupující je povinen respektovat platné právní předpisy, zejména pak autorský zákon a jednat tak, aby nedocházelo k zásahům do autorských práv a práv duševního vlastnictví vztahujících se k webovému rozhraní prodávajícího, ani do práv Blanky Haškové. Kupující je oprávněn užívat kurz pouze pro svoji osobní potřebu.

 

VII. Reklamace, práva z vadného plnění, odstoupení od smlouvy

 1. Kupující tímto vyjadřuje ve smyslu § 1837 písm. l) souhlas s dodáním zboží, tj. s umožněním přihlášení do kurzu před uplynutím lhůty 14 dnů od uzavření smlouvy. K umožnění přihlášení do kurzu dochází okamžikem doručení přihlašovacích údajů kupujícímu na e-mail po zaplacení ceny. Zároveň bere kupující na vědomí a souhlasí s tím, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 2. Kupující je oprávněn reklamovat kurz
 • zasláním reklamace e-mailem – e-mail musí obsahovat číslo objednávky, kurz, popis zjištěných závad a jejich projevů

poštou -  zasláním vyplněného reklamačního listu na adresu Tympanum s.r.o., se sídlem Bolzanova 1615/1, Nové Město, 110 00 Praha 1

 1. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.
 2. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2158 až 2174 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 

VIII. SDĚLENÍ PRODÁVAJÍCÍHO KUPUJÍCÍMU PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že ve smyslu § 1810 a následující a § 1820 a následující zákona č. 89/2012 Sb. , občanského zákoníku, obdržel od prodávajícího před uzavřením smlouvy jasné a srozumitelné informace požadované zákonem.

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Vztahy mezi poskytovatelem služby a uživatelem se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. S případnou stížností se může kupující obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 2. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 3. Pro prodávajícího i kupujícího je závazné znění obchodních podmínek uvedené na webových stránkách prodávajícího v den, kdy kupující učiní objednávku.